Informace o ochraně osobních údajů – Kontaktní formulář

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a v souladu s § 19 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“)

Jelikož v souvislosti s vyplňováním online Kontaktního formuláře dochází ke zpracovávání osobních údajů, chtěli bychom Vás jako dotčenou osobu informovat o Vašich právech a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů. Zároveň bychom Vás chtěli ujistit, že ochrana Vašich osobních údajů je pro naši organizaci důležitá a za tímto účelem máme zavedeny bezpečnostní opatření v souladu s GDPR.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

Obchodní jméno: A-MONT GmbH
Adresa: Grinzinger Straße 87, 1190 Videň, Rakousko
Zapsaná: v obchodním rejstříku Obchodního soudu ve Vídni pod č. FN 434418 a
Telefonní číslo: +420 722 512 215
E-mail: info@dvere-amont.cz
Odpovědná osoba:

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uvedené v tomto formuláři slouží výhradně k tomu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat a odpovědět Vám na Vaši zprávu.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů – Čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR (§ 13 odst.1 písm. a) Zákona)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím kategoriím:

Příjemce ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci Není

Příjemce v státě (EU a EHP) – Poskytovatel webhostingu za účelem uchovávání a / zálohování údajů- Poskytovatel IT servisu / údržby (pouze k nahlédnutí)

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Není a ani se nezamýšlí.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Po dobu, která je nezbytná, abychom Vám odpověděli na Vaši zprávu (cca 15 dní).

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochraně osobních údajů) máte jako dotčená osoba: – právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům (Čl.15 GDPR) týkajících se Vaší osoby,

  • právo na opravu (Čl.16 GDPR) Vašich osobních údajů,
  • právo na vymazání (Čl.17 GDPR) Vašich osobních údajů nebo
  • právo na omezení (Čl.18 GDPR) zpracování osobních údajů,
  • právo namítat (Čl.21 GDPR) zpracování osobních údajů, jakož i
  • právo na přenositelnost (Čl.20 GDPR) osobních údajů,
  • právo podat stížnost orgánu dozoru-právo podat návrh na zahájení řízení podle §100 Zákona,

Své práva můžete uplatnit písemně na adresu sídla provozovatele nebo na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

POUČENÍ O PRÁVĚ kdykoliv odvolat svůj souhlas

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů týkající se Kontaktního formuláře kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím tlačítka Zrušit souhlas pro kontaktní účely nebo na e-mailovou adresu a-mont@a-mont.sk Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním.

POSKYTNUTÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT JE DOBROVOLNÉ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolný. V případě, že máte zájem, abychom Vás kontaktovali a odpověděli Vám na Vaši zprávu, budeme potřebovat Váš E-mail, případně jiný kontakt. Následkem jeho neposkytnutí bude, že Vás nebude možné kontaktovat, jiné následky nejsou.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ profilovaného

Provozovatel při zpracovávání osobních údajů pro daný účel nepoužívá automatizované individuální rozhodování, ani profilování.